Algemene Voorwaarden

Laatst gewijzigd op 1 juni 2022

1. Begrippen en toepasselijkheid

Op alle trainingen, workshops of online programma’s van Melina on Fire zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Tenzij Melina on Fire zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart.

Aan eventueel overeengekomen aparte afspraken kun je geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling voor een van de diensten van Melina on Fire  houdt in dat je de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Met ‘Melina on Fire’ bedoelen we hiermee de natuurlijke persoon Melina van der Veen, alsmede de onderneming Melina on Fire en iedereen die hierin of aan werkt als medewerker of freelancer.

2. Prijzen en kosten

Alle prijzen die op de website van Melina on Fire staan, zijn vermeld in euro’s en zijn inclusief BTW (21%). Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Melina on Fire bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

3. Betalingsmogelijkheden

Facturen van Melina on Fire moeten worden betaald op het rekeningnummer dat op de factuur vermeld is. De opdrachtgever moet de factuur binnen 10 werkdagen na factuurdatum voldoen, behalve als partijen schriftelijk iets anders hebben afgesproken.

De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat je het aanbod aanvaardt en je voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via overboeking.

Alle bedragen en betalingen worden vermeld c.q. verricht in euro’s, behalve als partijen uitdrukkelijk schriftelijk iets anders afspreken. Partijen vermelden de omzetbelasting (B.T.W.) apart op de declaraties.

4. Reclamatie en annuleren

Melina vindt het belangrijk dat deelnemers tevreden zijn. Voldoet iets niet aan jouw verwachting? Stuur dan een e-mail naar info@melinaonfire.nl

Bij annulering binnen 7 dagen vragen ik je altijd een eindgesprek in te plannen.

Wanneer het coachingstraject niet binnen 7  dagen na de verzonden factuur wordt geannuleerd, geldt de dienst als geaccepteerd. Als hierna om enige reden wordt geannuleerd en/of afgezien van deelname, is er geen recht op teruggave van het betaalde bedrag.

5. Aansprakelijkheid

De inhoud van het coachingstraject bieden geen garanties of beloftes voor specifieke resultaten. Je bent zelf verantwoordelijk voor het toepassen van deze informatie en de eventuele keuzes die je aan de hand hiervan maakt.

Iedere aansprakelijkheid van Melina on Fire, van het personeel en de producten van Melina on Fire voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Melina on Fire is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

Melina on Fire aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de diensten van Melina on Fire. De aansprakelijkheid van Melina on Fire is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van de desbetreffende dienst. Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en Melina on Fire, dan wel tussen Melina on Fire en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen jou en Melina on Fire, is Melina on Fire niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Melina on Fire.

6. Overmacht

In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Melina on Fire opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heb zowel jij als Melina on Fire het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, storingen, import/exportverboden, natuurrampen ongeacht of dit zich voordoet bij Melina on Fire of bij de toeleveranciers van Melina on Fire.

7. Geheimhouding

Het is niet toegestaan om de opdrachten en andere informatie uit de coaching te delen met anderen. Ongewenste verspreiding op welke manier ook zal juridische gevolgen hebben. Het is wel toegestaan korte fragmenten, quotes of zinnen te delen op social media, zolang je @melina_on_fire tagt.

8. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

9. Bedrijfsgegevens

 Vragen over deze algemene voorwaarden? Stuur een e-mail naar info@melinaonfire.nl

Melina on Fire

Melina van der Veen – Melikidis

Valkstraat 12

1506XC Zaandam

website / blog ...